Maki Gamou X Yoshi - Ijieanaide, Nagatoro-san (1/2)