Maki Gamou X Yoshi - Ijieanaide, Nagatoro-san (2/2)